วันศุกร์, มกราคม ๑๖, ๒๕๕๒

ขอให้นักกีฬาชมรมไปขึ้นทะเบียนนักกีฬาจังหวัด

ขอให้นักกีฬาชมรมไปขึ้นทะเบียนนักกีฬาจังหวัด เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติที่จังหวัดตรัง
ระหว่างวันที่ 5-15 กันยายน 2552
การขึ้นทะเบียนสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัด มี 3 ประเภทดังนี้

1. ขึ้นทะเบียนสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัดตามสูติบัตรของนักกีฬา
ใบสมัครขึ้นทะเบียนต้องแนบเอกสารหลักฐาน ดังนี้
1.1 สำเนาสูติบัตร
1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน

2. ขึ้นทะเบียนสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัดตามสถานที่ทำงานของนักกีฬา ใบสมัครขึ้นทะเบียนต้องแนบเอกสารหลักฐาน ดังนี้
2.1 สำเนาสูติบัตร
2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน
2.3 ใบรับรองจากผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไป
2.4 สำเนาบัตรประกันสังคม
3. ขึ้นทะเบียนสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัดตามสถานที่เรียนของนักกีฬา ใบสมัครขึ้นทะเบียนต้องแนบเอกสารหลักฐาน ดังนี้
3.1 สำเนาสูติบัตร
3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน
3.3 ใบรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษา
3.4 สำเนาใบระเบียนการศึกษา
นักกีฬาต้องกรอกรายละเอียดตามแบบใบสมัครที่ กกท. กำหนด จำนวน 2 ชุด พร้อมแนบเอกสารที่กำหนดไว้ในแนบใบสมัคร ยื่นต่อสมาคมกีฬาจังหวัด

ระเบียบการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนนักกีฬา