วันอาทิตย์, มีนาคม ๑๕, ๒๕๕๒

ครบรอบ 45 ปี Gojukai Thailandจะมีงานเลี้ยงครับรอบ 45 ปี ในเดือนกรกฎาคม 2552 นี้

วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ ๒๖, ๒๕๕๒

ประกาศเรื่อง กำหนดการแข่งขันคัดภาคกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 38(ตรังเกมส์) และกำหนดการคีย์ข้อมูลนักกีฬา

ประกาศเรื่อง กำหนดการแข่งขันคัดภาคกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 38(ตรังเกมส์) และกำหนดการคีย์ข้อมูลนักกีฬา

ประกาศวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552

รายละเอียด

กำหนดการแข่งขันคัดภาค 1 ที่จังหวัดระยอง วันที่ 25 เม.ย.-4 พฤษภาคม2552
กำหนดการคีย์ข้อมูลนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันภายในวันที่ 24 มีนาคม 2552

กำหนดการแข่งขันคัดภาค 2 ที่จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 20-29 พฤษภาคม 2552
กำหนดการคีย์ข้อมูลนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันภายในวันที่ 19 เมษายน 2552

กำหนดการแข่งขันคัดภาค 3 ที่จังหวัดกาฬสินธิ์ุ วันที่ 15-24 พฤษภาคม 2552
กำหนดการคีย์ข้อมูลนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันภายในวันที่ 14 เมษายน 2552

กำหนดการแข่งขันคัดภาค 4 ที่จังหวัดระนอง วันที่ 25 พฤษภาคม - วันที่ 4 มิถุนายน 2552
กำหนดการคีย์ข้อมูลนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันภายในวันที่ 23 เมษายน 2552

กำหนดการแข่งขันคัดภาค 5 ที่จังหวัดเชียงราย วันที่ 30 มีนาคม -8 เมษายน 2552
กำหนดการคีย์ข้อมูลนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันภายในวันที่ 10 มีนาคม 2552

สำหรับกำหนดการเริ่มคีย์ข้อมูลนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

วันศุกร์, มกราคม ๑๖, ๒๕๕๒

ขอให้นักกีฬาชมรมไปขึ้นทะเบียนนักกีฬาจังหวัด

ขอให้นักกีฬาชมรมไปขึ้นทะเบียนนักกีฬาจังหวัด เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติที่จังหวัดตรัง
ระหว่างวันที่ 5-15 กันยายน 2552
การขึ้นทะเบียนสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัด มี 3 ประเภทดังนี้

1. ขึ้นทะเบียนสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัดตามสูติบัตรของนักกีฬา
ใบสมัครขึ้นทะเบียนต้องแนบเอกสารหลักฐาน ดังนี้
1.1 สำเนาสูติบัตร
1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน

2. ขึ้นทะเบียนสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัดตามสถานที่ทำงานของนักกีฬา ใบสมัครขึ้นทะเบียนต้องแนบเอกสารหลักฐาน ดังนี้
2.1 สำเนาสูติบัตร
2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน
2.3 ใบรับรองจากผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไป
2.4 สำเนาบัตรประกันสังคม
3. ขึ้นทะเบียนสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัดตามสถานที่เรียนของนักกีฬา ใบสมัครขึ้นทะเบียนต้องแนบเอกสารหลักฐาน ดังนี้
3.1 สำเนาสูติบัตร
3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน
3.3 ใบรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษา
3.4 สำเนาใบระเบียนการศึกษา
นักกีฬาต้องกรอกรายละเอียดตามแบบใบสมัครที่ กกท. กำหนด จำนวน 2 ชุด พร้อมแนบเอกสารที่กำหนดไว้ในแนบใบสมัคร ยื่นต่อสมาคมกีฬาจังหวัด

ระเบียบการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนนักกีฬา