วันอังคาร, มิถุนายน ๑๐, ๒๕๕๑

หลักสูตรและเกณฑ์


ผู้ฝึกใหม่

  1. เรียนพื้นฐาน 60 ชม : ผ่านเกณฑ์ที่ 40 ชม -ได้ประกาศนียบัตรจากชมรม
  2. เลือกเรียน Sanshin Kata
  3. เรียน Taikyoku 1-6 : ผ่านเกณฑ์ที่ 8 ชม
  4. สอบขึ้น 10 Kyu -ได้ประกาศนียบัตรจากสมาคม Gojukai

รุ่นพี่หรือสายสี

  1. เรียนพื้นฐาน 36 ชม, ขั้นสูง 24 ชม : ผ่านเกณฑ์ที่ พื้นฐาน 24 ชม, ขั้นสูง 16 ขม
  2. สอบขึ้น Kyu/Dan ครั้งที่ 1 -ได้ประกาศนียบัตรจากสมาคม Gojukai
  3. เรียนพื้นฐาน 36 ชม, ขั้นสูง 24 ชม : ผ่านเกณฑ์ที่ พื้นฐาน 24 ชม, ขั้นสูง 16 ขม
  4. เลือกเรียน Sanshin Kata
  5. สอบขึ้น Kyu/Dan ครั้งที่ 2 -ได้ประกาศนียบัตรจากสมาคม Gojukai