วันจันทร์, กรกฎาคม ๒๓, ๒๕๕๐

ขึ้นทะเบียนนักกีฬาจังหวัด

ปีนี้จะมีการคัดเลือกนักกีฬาภาค เพื่อทำการแข่งขันกีฬาแห่งชาติปีหน้า
ขอให้น้อง ๆ ไปขึ้นทะเบียนนักกีฬาตามจังหวัดตามทะเบียนบ้านด่วน

รายชื่อสมาคมกีฬาจังหวัดต่าง ๆ ดูที่
http://www.sat.or.th/sat.th/information.aspx?mtypeid=113&m=124

รายละเอียดถาม อ.เอก กับ พี่แคท ได้ครับ

วันศุกร์, กรกฎาคม ๒๐, ๒๕๕๐

Gojukai Camp 2007ขอเชิญสมาชิกใหม่เข้าร่วมฝึกซ้อมประจำปีของสำนักโกจูไก
ในวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2550
บ้านสวนยอแซฟ อ.สามพราน จ.นครปฐม
ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี โดยจะมีการสอบเลื่อนสายด้วย

สมาชิกคนไหนสนใจให้ติดต่อที่ชมรม โดยลงชื่อกับพี่ติน ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
รายละเอียด

วันจันทร์, กรกฎาคม ๑๖, ๒๕๕๐

การขอหนังสือรับรองเพื่อขอใช้สิทธิลงประชามตินอกเขตล่วงหน้า

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2550 เป็นวันออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 พร้อมกันทั่วประเทศ และได้กำหนดช่วงวันที่ 10 – 19 กรกฎาคม 2550 เพื่อให้ประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางกลับภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน สามารถลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงประชามตินอกเขตจังหวัดได้

ทั้งนี้ ตามประกาศของสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญและการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2550 ข้อ 35 กำหนดให้ผู้มีสิทธิออกเสียงใดมีถิ่นที่อยู่ในจังหวัดอื่นนอกจังหวัดที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หากประสงค์จะขอใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงในจังหวัดที่ตนอยู่ ให้ยื่นคำขอลงทะเบียนก่อนวันออกเสียงอย่างน้อย 30 วัน

ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงแจ้งให้ผู้มีสิทธิออกเสียงที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดอื่นนอกจังหวัดที่ตนอยู่และมีความประสงค์จะขอใช้สิทธิออกเสียงในเขตจังหวัดที่ตนอาศัยอยู่ ให้ไปยื่นคำขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัดได้ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเทศบาลที่ตนอาศัยอยู่ ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2550 นี้

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงประชามติได้ที่ http://www.ect.go.th/thai/referendum/referendum.html

และสามารถอ่านร่างรัฐธรรมนูญได้ที่ http://www.cppc.thaigov.go.th/index.aspx

วันจันทร์, กรกฎาคม ๐๙, ๒๕๕๐

เที่ยว Dream World กับ ชมรมคาราเต้

วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2550
สมาชิกชมรมลงชื่อได้ที่ ห้องชมรมคาราเต้